Особливості складання річного балансу

Базові положення, на основі яких ведеться бухгалтерський облік та складається фінансова звітність підприємства, прописані в Законі №996. Тут відображені інструменти, з допомогою яких виконуються базові задачі бухгалтерії, обов’язкові для юридичних осіб, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми. Бюджет та фінзвітність – невід’ємні елементи бухгалтерського обліку, це кінцевий етап, на якому інформація про розподіл фінансових коштів збирається, обробляється та підготовлюється відповідним чином. Про те, як складається річний баланс в Україні, мова піде нижче.

Особливості річного балансу: загальний порядок складання

Бухгалтерська звітність являє собою звід відомостей про фінансовий стан суб’єктів господарчої діяльності в даному звітному періоді, результати його роботи та грошові потоки.

Щоб звітний документ був достовірний, підприємства в кінці року виконують ряд таких операцій:

 • інвентаризують активи та зобов’язання;
 • прибирають різницю фінансових коштів між тим, що є в наявності по факту, та відомостями в бухгалтерському обліку, які були виявлені в ході інвентаризації;
 • виконують перевірку на відповідність операцій бухобліку вимогам, прописаним в законодавчих актах, усувають одруківки та неточності;
 • аналізують, чи обгрунтовані дебіторські та кредиторські борги, які відзначені в обліку;
 • виконують переоцінку основних фінансів, нематеріальних активів за умов, коли переоцінка необхідна;
 • реформують баланс.

Важливо: перед тим, як складати річну бухгалтерську звітність, необхідно в обов’язковому порядку провести інвентаризацію.

Вимоги до складання річного балансу

Баланс – це, по суті, друга назва звіту про фінансовий стан. Цей термін стали застосовувати під впливом світової практики, яка передбачає складання звітів стосовно активів, умов та власного капіталу компанії.

Баланс розділено на дві частини – актив та пасив, де підсумок активів балансу дорівнює пасиву.

 • Актив складається з таких розділів, як оборотні активи, а також необоротні активи, які утримуються для продажу;
 • пасив включає чотири обов’язкових підрозділи та один опціональний. Складові частини пасиву – власний капітал, довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання та зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, які утримуються для продажу. П’ятий додатковий підрозділ – чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду.

Які вимоги висуваються до річної звітності?

 1. Відомості мають бути достовірними, що спирається на основний принцип ведення бухгалтерського обліку в Україні. Так, записи на рахунках бухобліку, проводки виконуються відповідно до первинних документів.
 2. У звіт включають числові показники роботи підприємства, а також його дочірні підрозділи та філіали.
 3. В документі використовується єдина грошова валюта – гривня.
 4. Після того, як на звіті ставиться підпис керівника, документ вважається складеним.
 5. Затвердження та публікація звітності проводиться за порядком, передбаченим законом.

Після затвердження бухобліку вносити виправлення до звітності не можна. Склад звітів визначається типом організації (комерційна чи некомерційна) та її видом, родами діяльності. Наявність статусу малого підприємства також є фактором, на базі якого формується склад річної звітності.